Balıkçılık 4.0 (Çıktı 1)

IO1: AVRUPA’DA BALIKÇILIK 4.0

Bu raporun (O1) amacı, Fishery 4.0 ile projenin hedef bölgelerindeki deniz ürünleri sektörü ve genç nüfusun istihdam olanakları hakkında güvenilir bir kaynak oluşturmaktır. Bu çıktının beklenen etkisi ve transfer edilebilirlik potansiyeli, sektörde istihdam olanaklarını iyileştirirken yerel, ulusal ve uluslararası çevre dostu balıkçılık endüstrisinin geliştirilmesini amaçlayan yenilikçi bir yaklaşım haline gelmiştir. Çalışma, balıkçılık ve deniz ürünleri sektörüyle ilgilenen gençlerin yanı sıra uzmanlar, politika yapıcılar, sivil toplum kuruluşları, valiler, memurlar ve araştırmacılarla birlikte bütünleşik ve yenilikçi çözümler getirmektedir. Rapor, farklı ülkeler arasındaki pazarlama stratejileri, deniz ürünleri üretimi ve paylaşımı, en iyi uygulama örnekleri ve farklı projelerde deniz ürünlerinin paylaşımı gibi öğeleri keşfetmek için bir kapı aralama amacı taşımaktadır. Genç hedef grupları, Fishery 4.0 yaklaşımları ile yaratıcı ve yenilikçi deniz ürünleri eğitimi stratejilerine katılacaklardır. Rapor aşağıdaki gruplar için uygundur:

• Gençler

• Profesyoneller: Yükseköğretim kurumları, yetişkin eğitimi sağlayıcıları, eğitmenler, politika yapıcılar, siyasetçiler ve uzmanlar.

• Balıkçılık, deniz ürünleri profesyonelleriyle çalışan STK’lar ve yerel yönetimler,

• Deniz ürünleri ve gastronomi sektörüne ilgi duyan insanlar.

• Bu çalışma, farklı paydaşları (genç insanlar, balıkçılık ve su ürünleri yetkilileri, otoriteler) ve birçok farklı öncelik alanını içerdiği için farklı sektörlere (kamu, özel) transfer edilebilirlik potansiyeline de katkıda bulunur.

IO1: AVRUPA’DA BALIKÇILIK 4.0, A Bölümünde gençlerin su ürünleri üretim ve tüketimine yönelik mevcut durumunu ortaya çıkarmak, ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını belirlemek için Kalitatif Araştırma Yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Türkiye’de dört farklı ülkede yürütülmüştür. Raporun içeriği, Balıkçılık Sektörü, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektörü, İşleme Sektörü, Su Ürünleri Tüketimi, Deniz Ürünleri Pazarlaması (Gastronomi), E-Ticaret Potansiyeli, İstihdam Durumu, Sektörde Gençlerin Durumu, Covid-19’un Endüstri Üzerindeki Etkilerini içerecek şekilde tasarlanmıştır. Bölüm B’ de, çalışmada hazırlanan üç ana anket proje için seçilen bölgenin sakinleriyle yapılmıştır. Gençlerin hedef grup olarak yer aldığı her anket için ve diğer yaş gruplarından bazıları da yer aldığı her anketin bulguları, IO2: BALIKÇILIKTA GASTRO-MUTFAK’a ışık tutmakta ve son değerlendirme sağlanmaktadır.

Durum Analizi:

Su Ürünleri Yetiştiriciliği / Balık Tüketimi, Gastronomi ve Amatör Balıkçılık Anket Uygulamaları. Projede yer alan bölgelerin sakinleriyle yapılan 3 ana ankette, genç nüfusun hedef kitle olduğu her bir ankette ve son değerlendirmede şu rakamlar elde edilmiştir:

• Gençlerin Deniz Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları anketine toplam 522 kişi katılmıştır (358’i Türkiye’den, 40’ı Yunanistan’dan, 62’si İtalya’dan ve 62’si İspanya’dan).

• Deniz Ürünleri Gastronomi Anketi’ne toplam 509 kişi katılmıştır (382’si Türkiye’den, 34’ü Yunanistan’dan, 39’u İtalya’dan ve 54’ü İspanya’dan).

• Amatör ve Spor Balıkçılığı anketine toplam 403 kişi katılmıştır (267’si Türkiye’den, 25’i Yunanistan’dan, 33’ü İtalya’dan ve 78’i İspanya’dan).

İhtiyaç Analizi: Su Ürünleri ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Üzerine Yapılan Literatür Araştırması

• Su Ürünleri ve Balık Üretimi / Tüketim Rehberi, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Türkiye’deki ortakların bulunduğu şehirlerdeki su ürünleri yetiştiriciliği (su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı) sektörünün genel durumunu ve genç nüfus için sektördeki mevcut iş imkanlarını değerlendirdi.

Projede yer alan ülkelerin uygulama bölgelerinde yerinde ziyaretlerle en iyi uygulama örneklerini belirledik ve üretim ve tüketim bağlamında gençlerin balıkçılık sektörüne yaklaşımlarını tartıştık. Bu sonuç rehberinde, Su Ürünleri Endüstrisi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Endüstrisi, İşleme Endüstrisi, Su Ürünleri Tüketimi, Su Ürünleri Pazarlama (Gastronomi), E-Ticaret Potansiyeli, İstihdam Durumu, Gençlerin Sektördeki Yeri ve Covid-19’un Sektöre Etkileri gibi önemli konular ele alındı.